HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 13 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Aldenbiesen 4202-5

 

Folio 51                      

 

Zeveren de sone van Claes der Smit voerhin Trijneken Goelen gelt j vat roggen. 

Rest biss 1624 vj gl--iii½ st. Item rest de Ao 1625 ii½ gl. 

Lijsken Thonus timmermans alias Mutskens naegelaten wedue ende Peter plats wijff gelden malck van i½ morgen lants uit heijenvelt gelegen ½ vat roggen.

Rest biss 1624 incluijs vj gl--iii½ st. Item rest de Ao 1625 ii½ gl.  

Erken Hoenen voeren Marten bissmans ½ vat rogg. Rest biss 1624 incluijs iij gl--i½ st--j oert. 

Item rest de Ao 1625 j gl--v st.         

 

 Lemmen Peters placht van pruets goet te gelden j vat roggen.

Rest biss 1624 vj gl--iii½ st. Item rest de Ao 1625 ii½ gl.

Dierck Coemans placht oock van pruerts goet te gelden ½ vat roggen. Rest biss 1624 incluijs iij gl--i½ st j oert. Item rest de Ao 1625 ii½ gl.  

Giell Sion van Marten Daniels goet j vat roggen. 

Rest biss 1624 vj gl--iii½ st. Item rest de Ao 1625 ii½ gl. 

Corstgen Tacken kijnderen voerhin zilkens kijnderen pachten te gelden j vat roggen. 

Rest biss 1624 incluijs vj gl--iii½ st. Item rest de anno 1625 ii½ gl.

Folio 52  

Loespacht 

Goertgen Wouters placht te gelden vj vat roggen. Ieder vat is belast met vier rijnsgl den rijnsgl ad 25 st soude tegen den penninck zesthien beloopen vj st. 

Hiervan gelden geerken erkens erven i½ vat roggen Gelden geerken erckens erven i½ vat roggen. Gelden noch van Claes wagengoet naer David der duijtser huijsvroou iij cop roggen. 

Meij Ruijters gelt oock van die se vaten roggen i½ vat roggen. 

David der Duijtser kijnderen gelden ijj cop roggen. 

Resteeren te samen biss 1624 incluijs vj gl--xv st. Nota dat van wegen meij ruijters van die ses vaten gelden i½ bemelt heeft thijs lemmens der 22 Aprilis 1629 op die restanten die somma van iij gl--iiij st. 

Rest biss 1624 vj gl--iii½ st. Item rest de Ao 1625 ii½ gl.  

Thijs van Weijberch placht te gelden vij cop roggen. Resteren oock biss 1624 en 1625 incluijs  

Item heeft den pastoer vuijt die groote thiend vj malderroggen.  

Hiervan betaelt Thijsken bannits iij malder roggen. Soo alles betaelt biss 1625 incluijs.

1626 den 3 octob ontf van thijsken ij malder roggen. Den 4 deceb 1626 ontf van Thijsken j malder roggen p Ao 1626. 

Jan bannits halfweg van biessen betaelt hier van ix vaten roggen. Soo alles betaelt biss 1625 incluijs. Den 13 octob ontf van Jan bannitz ix vaten roggen in granis pro anno 1626. Den 27 Augusti 1627 heeft Jan banitz mij gelevert voer hem ende sijn suster Encken iij malder rog betalen daermee p Ao 1627. 

Enken Bannitz in getrout hebbende Thijs Thijssen des hebben van leurt halfweg betaelt hier van ix vaten roggen. Soo alles betaelt biss 1624 incluijs. Item ontf van Thijs vsg den 23 maij 1626 voer des pacht anno 1625 gevalen vj  rixdaelderen maeckt tsamen xvij gl--xvij gl--viij st. Rest ergo noch de anno 1625 het vat ad ii½ gl gerekent. v gl--ij st. Den 17 Novemb 1626 ontf van Thijs van  ix vaten rogg p anno 1626 pro anno 1627 hierin gerekent Jan bannitz en supra  

Folio 53 

Die Pastoren heeft een thiend int hochlant gelegen op die selve vsg pacht aen Jan Cuijpers voer ij--xxv gl met noch sommige lijftnis te weten twee verckens vuijt die stoppelen te leveren een vet lampen een hondert stroge. 

Soo alles betaelt en voldaen biss het iaer 1625 incluijs. Item heeft Jan Cuijpers den 29 octb met mij gerekent van tgene hij 27 Augusti  betaelt heeft alles voerts quijteren met de somma van lvij gl waermede te volle beth is den pacht 1626 gevallen. Die Pastoren heeft een deel inde Thiende van Steijn soo den heere van Steijn verpacht is Jaerlijx voer xviij malder roggen ij  roggen bousten en een hondert somer strohe. 

Soo alles betaelt is biss het iaer 1625 incluijs.

Den 25 februarij 1627 ontf van heere van Steijn xviij malder roggen. 

Item die boussen te samen sijn vercocht en gelevert aen nu lens van elsloo, alles voer den pacht gevallen ao 1626. 

 

Die heer van Geleen gelt van alle sijne goederen te Printhagen ende rontsom thuijs van Geleen gelegen xj malder roggen. Item gelt van een weijtgen tot Beeck gelegen j vat roggen. Item gelt van sijn thiende int hooghlant gelegen v malder roggen vj malder haveren ij capuijn j groot pont wasch. gelt noch xiiii½ grijp van de ?? 

Resteert van jaeren 20 ende 21 volgens die rekeningh met de borckgraeff gedaen iiij gl. 

Item resteert vande jaeren 1622 biss 1625 incluijs alle betalingh affgetogen ?-lxx gl--xvij st een halff oert te rekenen van het iaer 1625 die erffractrie vant gene soo niet gelevert en is ad ii½ gl. 

Ontf van borckgraeff op rekeningh den 13 Januarij iij duijtsche rijxdaeld fack viij gl--xiiii st. Den x Januarij 1627 ontf van Jan Cuijpers inde name des heeren vsg op den pacht gevallen anno 1626 vj malder haveren. 

Den 9 Martij 1627 ontfangen vanden borckgraeff op rekeningh xxiiij gl. 

Resteert den borckgraeff van alle cleijne cijnsen en renten met ingerekent een vat roggen staen op het weijtgen tot beeck alle betalingh affgetogen biss het iaer 1626 incluijs xvij gl--vj st--iii½ oert ?? 

Folio 54 

Den 10 Junij 1627 heeft Grietgen bannitz gelevert inden name van heer zu Geleen v mald iiii½    roggen. 

Den 20 Junij ontf van Peterken op Vartenberch soo hem was overgewesen aen mij te betalen inden name van heer van geleen vij mald i½ vat roggen waer op ick van Peterken vsg ontf heb op rekeningh lj gl Item den 8 martij ontf van Peterken iiij rij....ld ad.j gl xij st die overrest dient hen en sijnen pacht van een rogg soo hij is gelden. Item heeft den borckgraeff in Julij 1627 gelevert aen diverse  psonen in mijnen name soo ick aen hem gewesen had iij mald roggen is alsoo den gantschen pacht de anno 1626 van sesthien malder roggen enses malder haveren ten vollen betaelt.

Den 18 April 1628 ontf van Grietgen bannitz op rekeningh inden name des heeren van Geleen op den pacht gevallen Ao 1627 die somma van xviij gl--ij st. 

Item van Thijsken Vlieghen inden plaets van  Grietgen vsg iij vaten roggen. 

Item van grietgen bannitz ontf op rekeningh v gl--xviij st en is te weten dat ick grietgen het vat    laten heb voer een gl. Soe also noch resteren die betalingh affgetogen die somma van iiii½ gl betalen hiermede iiij malder iiii½ vaten roggen. Item van grietgen ontf i½ pattac is alsoo betaelt dese voergaen rest. 

Den 26 April van Jan Cuypers ontf inden naem als voer vj malder haveren in granis. 

Peterken op Vartenberg heeft gelevert des 9 Junij 1628 en des anderen dachs tsamen in granis vij malder--iiii½ vat roggen. 

Item heeft den borchgraeff gelevert aen diverse personen in mijnen naem iij malder roggen is alsoo te vollen beth den pacht van 16 malder roggen - 6 malder haveren de anno 1627.  

Register der Capuijnen ende anderen cijnssen der pastorijen toestaen. 

Goertgen Kempeners gelt van huijs ende hoff ij capuijn. 

Resteert de Ao 1620 en volgende daertegen heeft goertgen voorsg mij etelijke velthoender gelevert staet tegen malcander te rekenen. Item den lesten Augusti 1626 heeft Goetgen vsg mij gelevert ij coppelen velthoender. 

Den 4 Martij 1630 heeft goertgen vsg mij gelevert suech. Item           1623 j paer velthoender. Item 1624 j paer - 1625 j velthoen. Item 1625 j velthoen. Item j paer velthoende gelevert 11 octob 1634  

Entgen Severens gelt oock van huijs ende hoff j capuijn. 

Resteert biss anno 1625 i½ gl - vj st. Daerop ontf den j e September 1626 vier ionge hanen ad j gl - ij st. Den 10 Novemb 1629 ontfangen van entgen vsg ij ionge pullen. Item van entgen wedue ontf copren lamp ad 6 st. 

Folio 55 

Vreken Coelen gelt van een weijtgen neffens Entgen Severens gelegen j capuijn. 

Soo alles betaelt biss anno 1625 incluijs. Den 18 Martij 1628 ontf van vreken thien st p anno 1627. 

Notandum dat ick gerekent heb met Mees Boessems van alle voergaen restanten aengaende alleenlijck die schillinghe niet den vlems soo trijneken welters voer haer    tingent te cort was beloopen die restantehad j gl - vj st tot het iaer 1627 incluijs.  

Leentgen Emmen nu Trijneken Welters gelt van een weijde gelegen op die hoolstraet iiij capuijn. Soo alles betaelt biss 1621 incluijs. 

Item gelt Leentgen Emmen nu Trijneken Welters met Jan Boessems en Vreken Coelen haer aendeel van vij schillingh en een vlems. 

Rest de anno 1623, 1624 en 1625 xvj st - ½ oert. 

Ontfangen den j e Septemb 1626 van Trijneken vsg drie ionge hanen en een pull heb mij daer-mede laten contenteren p anno 1626. 

Vreken Colen heeft sijn aendeel betaelt p anno 1626. 

Ontf van Trijneken vsg den 17 Octob 1627 iiij wage hanen. 

Vreken heeft sijn aendeel beth       anno 1627. 

Den 14 octob 1628 ontf van Trijneken v ionge hanen. Den 2 Novemb 1629 ontf van Trijneken v ionge hanen. Den 26 Septemb ontf drie ionge hanen 1630. Den 20 Octob 1631 ontfangen van Trijneken Welters ij ionge hanen.  

Jan Bannitz gelt van i½ capujn onderpant een stuck weijden gelegen aent steegsken neffens Jacob Craechs. Soo alles betaelt biss 1625 incluijs. 

Item den 4 junij 1627 ontf van Jan bannitz een capuijn ende een haen beth p anno 1626. 

Jan bannitz heeft alles beth biss 1628 incluijs. 

Enken Bannitz gelt hier van ii½ capuijn iii½ schillinghe onderpant eenstuck weijde voorhoeff lanx henrick van          . Soo alles betaelt biss 1625 incluijs.Die capuijns sijn alles gelevert biss 1628 incluijs. 

Folio 56 

Den lesten Octob Ao 1628 ontf van Dries Custers iiij capuijn in plumis en xviij st in gelde betalen p Ao 1629. Den 26 Octob 1629 ontf iiij capuijn in plumis en 17 st in gelde p Ao 1630. Den iersten Januarij 1631 ontf drie capuijn in plumis ende een halve rijxdaelder betalen p Ao 1631. 

Dat Capittel van onser Lieve Vrouwen tot Aaken gelt van heeren hoff tot Crawinckell gele-gen vj capuijn. Soo alles betaelt biss 1625 incluijs. 

Den 3 Januarij 1627 ontf van Dries Custers halffwin iiij capuijn in plumis en xviij st in gelde betalen hiermede te volle p Ao 1626. 

Nota. Dese capuijn vallen op St Stevens dach waarvan het ierste        is geweest 1621 alles te vollen tot het iaer 1627 incluijs betaelt sijn. Ie martij 1628 ontf iij capuijn ende een halve rijx-daelder is beth p Ao 1628. 

Dierc Heijnen oder schragen gelt van huijs ende hoff j capuijn ende drie fierdell. 

Item elt noch van eenen bampt gelegen aen Mooren heijde iiij grijpen end iij alde stuijvers. Rest biss 1625 incluijs vij gl - xiij st. rest de Anno 1626iij gl - xvjjst. 

Ontf den 6 octob 1627 van die huijsvrou van Dierck heijnen vijff hanen daer voer haer tecort vier capuijn ieder capuijn ad 10 st is ij gl. 

Item  die ontf vt supra iij gl - xii½ st. Resteert ergo noch biss 1626 incluijs v gl - xij½ st haer quijtslaen x st. Rest de anno 1627. 

Den 13 octob 1628 ontf twee ionge hanen. Den 24 februarij 1630 ontf van Dierck heijnen soon nou patris op rekeningh 2 pattacons ad v gl - xviij st. 

Jan Kriekels, Geert van Limmel en Jan Hagens gelden tsamen ij capuijn hiervan betaelt Jan hagens iij fierdell. Soo hiervoer bij sijnen andere pachten berekent sijn. 

Jan Kriekels geltt voer sijn aendeel ii½ fierdell.

Rest biss 1625 incluijs xii½ st. Resteert de Ao 1626 vj st - j oert. Resteert de Ao 1627 vj st - j oert. Resteert de Ao 1628 vj st - j oert. Daerop ontf van Thijs Kriekels den iersten Novemb 1629 j gl - j oert. 

Resteert de Ao 1629 vj st - j oert. Resteert de Ao 1630 vj st - j oert. Resteert de Ao 1631 vj st - j oert.

Geert van Limmel betaelt hiervan oock ii½ fierdel. 

Rest biss 1625 incluijs i½ gl  vii½ st. Daerop ontfangen van Jan Kriekels den 17 Januarij 1627 die somma van ij gl i½ st is alsoo te volle betaelt biss het iaer 1626 incluijs. ende is te weten dat Jan Kriekels dit deel gegolden heeft ende moet voerdaen den pacht betalen. resteert de Ao 1627 vj st - j oert. Resteert de Ao 1628 vj st - j oert. Resteert de Ao 1629 vj st - j oert. Item resteren biss 1632 incluijs. 

Folio 57 

Goert Brants van Nuth gelt van huijs ende hoff iij capuijn. Hiervan gelt Hans van de Graeff hebben die dochter van goert brants i½ capuijn. 

Rest biss 1625 incluijs i½ gl. Den 22 maij 1628 ontf van hans van graeff op rekeningh j gl  ij st. Resteert tot den iaer 1633 incluijs vj gl  viij st. 

Gort Horstmans betaelt met Corstien Wijngars die helscheijtvan i½ capuijn. Solvit 8e Martij tot het iaer 1634 incluijs sijn aendeel.  

Johan Roijen gelt hiervan oock i½ capuijn. Resteert biss 1625 incluijs i½ gl. 

Ontf van Joris Roijen den 9 octob 1626 iij ionge hanen inplumis en thien st ingelde waermede hij alles voergaen te volle betaelt heeft mede ingerekent zijn hetiaer van 1626. Den II octob 1629 ontf va Jan Roijen parthijen iij iong hanen in plumis de selve ontfangen voer i½ capuijn p Ao 1627. Reseert ergo noch de Ao 1628 i½ capuijn. Den 10 octob 1631 ontfangen van die huijsvrou van Joris Roijen op rekeningh vier capuijn in plumis. Den 12 Aprilis 1633 dries keijsers j gl v st sijn aendeel betaelt te weten die helschet van i½ capuijn. 

Nota  Den 12 Aprilis 1633 sijn alhier gecompareert Dries Keijsers en consorten en hebben alhier voer mij samenderhant overgedragen in handen en tot behoeft van Corstgen Wijngars alsulsken halft morgen weijden merten halven bouw daerop  ? als voermaels Jan roijen heeft gehadt en is alhier bij mij gegoet en gegicht.

Nota. behauden Dries vsg pachthijen hier aen hij beschad tot den iaer lijst too.                           

 

Frans Vorst van Nutt gelt van wegen Korstgen Colen van een bemptgen gelegen ter schaten onder Nutt vj capuijn. 

Hiervan gelt Cathrijn Vorsten iiij capuijn ende resteert biss 1625 incluijs iiij gl. 

Resteert totten iaer 1633 incluijs xx gl. 

Johan Kessels van hoingen gelt heirvan ij capuijn. resteert biss 1625 incluijs ij gl. Daerop ontf van Jan kessels den 17 octob 1626 een haen en een pull.

Item dient hem een haen die hij den 18 octob 1624 gelevert hatt quout ipse dicit. 

Den 18 octob 1628 ontf ij ionge hanen met Jan kessels gerekent de octob 1628 blijft te cort iiij capuijn het iaer 1627. 

Ontfangen van Lenart Wolffs den 9 octob 1631 iij ionge hanen voer twee capuijn.  

Pasken Cremers gelt met Jan Nalen en Thomas der Timmerman voer zijn aenpart j capuijn. Soo alles beth biss 1626 incluijs. Item den 13 Septemn 1628 ontf van die huijsvrou vt supra 2 ionge hanen. Item den 2 Augusti 1629 ontf van Jan paeskens twee ionge hanen. Item den 20 octob 1630 van jan vsg 2 ionge hanen. Item septemb 1631 ontfangen ij ionge hanen samen voer eenen capuijn.  

Folio 58 

Heijn Daemen met zijn consorten gelden van eenen Morgen lants iij alde grooten. 

Waervan Geerken Kamparts die helscheijt moet betalen. rest biss 1625 incluijs ieder alde groote gerekent ad vj oert fact j gl - vij st. 

Affgerekent met heijn en Jaspar damen van alle restanten biss 1627 incluijs        ?  

die helschet van xj eixen blijven schuldich ij gl - xvj st. 

Den 8 Octemb 1630 ontfangen van Jaspar daemen op rekeningh j gl - xv st. 

Heijn Daemen gelt noch met Marten Wouters tsamen xj eixen van een halff boender bempts 

Waervan heijn Daemen  die helschet moet betaeln prout ille dixit ende heeft betaelt de annis 1620, 1621, 1622 ebde 1623. Rest de annis 1624 en 1625 heijn voer sijn deel ix st- ij oert- 2 rutger. 

Rest de ander partije j gl- viij st- iii½ oert. Den 29 octob ontf van heijn daemen voer sijn aenpart xix st. Daermede betaelen biss 1627 incluijs. 

Marten Nuchelmans partijen gelden van huijs ende hoff vj eixen. Dese eixen heeft Dierck Senden quijt verdient met sijne perden tot het iaer 1625 incluijs. 

Resteert tot het iaer 1633 incluijs ij grijpen.  

Thijsken Driess nu Jan Coemans gelt van huijs ende hoff xij eixen. 

Resteert biss het iaer 1625 incluijs j gl - vij st. Den 30 deceb 1626 affgerekent met Jan Coemans en is alles betaelt p decomputing tot het iaer 1626 incluijs. 

Nota heb ick den 13 augusti 1627 met Jan Coemans een verdrach gemaeckt dat alles wat wij met malcander te rekenen hadden en dien volgende den eene den andere schuldich soude sijn tot dach ende datum vsg tegens malcander wat en te niet soude sijn, mets hem too gegeven hebbende 43 rogge boussen van dese voergaen pacht het iaer 27 mit ingerekent.. Resteert go tot het iaer 1633 incluijs iij gr iij st.  

Folio 59 

Jan van Valckenborch gelt van Gerit Jongen goet opt Lottbroeck ½ vat haveren-j vleemsch ende een derde van een henne. 

Resteert biss het iaer 1625 incluijs die betalingh affgetogen ij gl - iiii½ st. 

Neghant.[=ontkennen] Cathrijn ende Beel dochteren van Dierck Coemans brouwer geweest tot Beeck gelden van huijs ende hoff iij vleemsch. Resteert biss 1625 incluijs xviij st.  

Peter Vrancken voerhin Meuwis tzijen gelt van huijs ende hoff j vleemsch. 

Resteert biss 1625 incluijs vj st. 

Heijncken van Beeckhoven wonende te geleijn gelt van korstgens kerckhoffs goet vj vleemsch. Soo nu niet betalen Daem van Beeckhoven. Rest biss 1625 incluijs i½ gl - vj st.  

Erken Hamackers erffgenamen gelden van kerstgen kirckhoffs wegen van het selve goet vj vleemsch ende is te weten dat op het goet plachten te staen xij vleemsch ende is van malcan-deren gedeijlt worden waervan Daen van beeckhoven die helchet heeft moet alsoo daervan die helschet betalen. Die ander helschet heeft tegenwordich Claes Jan Claesen soen ende heeft sijn aendeel betaelt biss het iaer 1624 incluijs. Rest de Ao 1625 vj st. 

Folio 60 

Janus van Crawinckel voerhin Janus vanden Eisden. Nu Thijsken Stassen oder Custers gelt ix brabanssen. Item gelt van Thijs kaldenberchs met zijn consorten xij brab 

Onderpant drij bonder lants aen die pesch gelegen wegen der scholtis vasberch. 

Item gelt iaerlijx drie denier. 

Resteert biss 1625 incluijs iiii½ gl - ix st. Diligenter inquirendum bij Thijs Custers en Janus vanden eisden. 

Erken Penris alias waeck gelt wegen Peter pinxten huijs ende hoff ij boddreger. 

Rest biss 1625 incluijs vij st - ij oert.  

Heijncken Didden alias Pals voerhin Fijtgen Dierixs gelt ½ boddreger. 

Rest biss 1625 incluijs i½ st i½ oert.  

Negant. Thijs Thomassen, Thoenis Rutgers, Claes Scheffeners ende Janus inde schatt gelden in heer Peters     ?    j grijp. resteert biss 1625 incluijs iiij gl - ii½ st.  

Folio 61 

Negatur. Geerken Engels ende Math Ruijmans plachten te gelden van haer goederen xxj denier. Rest biss 1625 incluijs i½ gl - i½ oert. 

Daemken Rutten te gelein wegen Daem den hoetmacher ende zijn swager Ruth gelt van henne goederen ix denier. Is qualijck daer aen te geraken. 

Resteert biss 1625 incluijs xiii½ st. 

Volgen landerijen ende weijden.  

Thijsken Bannitz hatt een weijde genant den vroenhoff heeft daervan xx gl. 

Soo alles beth biss 1625 incluijs 

Den 4 December 1626 heeft Thijsken bannitz mij gelevert 25 vat gerst en vj vaten speltz tot brauwgoet  heb alsoo Thijsken alles tegen malcanderen liquideert p anno 1626. Den 26 November 1627 ontf van Dierck Thonis inden name van Thijsken bannitz xx gl p anno 1627.  

Peter Finiers erften hebben een weijde eertijds genant het snijhoffken item een genant Copperkens weijtgen nu aen pastorij vebleven ende is een weijde met het suijhoeffken gemaeckt genis daervan vii½ gl. 

Staet te rekenen van 2 iaeren te weten 1624 en 1625. Is alles affgerekent den 15 decemb 1626 tot den iaere 1625 incluijs en blijft in alles te cort vj gl - x st gelijck hier voer bij sijn andere pacht noteert staet. Rest de anno 1626 vii½ gl.  

Folio 62 

Den 19 Novemb 1627 ontfangen van Lemmen Lemmens wegen den pacht vat dit weijtgen vsg gevallen annis 1626 en 1627 in testo s martini verschijnende die somma van vijfthien guldens daermede te vollen betalen. Item noch ontf die op die restanten van vj gl  x ti. Soo hij inde leste rekeningh te cort bleven was die somma van iij gl - viij st. Den 3 Januarij 1630 ontf van Lemmen xij vat j cop haveren. 

Jan Odekerken heeft een weijde tegen over die weijde vsg gelegen geeft daervan viij gl. Staet te rekenen. 

Den 22 Novemb 1626 gerekent mett Jan Odekerken van alles aff wat nog tegen malcander in te brengen hadden soo van state schatt als alle andere dingen tot dach en datum deser too blijff ick hem noch te cortt die somma van 4 gl - 9 st - 3 oert. 

Den 22 Decemb 1626 heb ick aen Jan odekerken dese schuld te vollen betaelt. 

Den 2 Novemb 1627 heb ick met jan odekerken van alles liquideert tegen die anderen affgetogen clausis quit in de bussis biss 1627 incluijs. 

Thijsken bannitz wint ter hescet ij boender lants. is alles liquidert en voldaen tot het iaer 1626 incluijs. 

Dierck Senden wint te helschet.  

Den 2 Martij 1635 affgerekent met Jan Odekerken van alles aff wat wij met malcander aff te rekenen hadden en is bevonden de pastoir saliger is noch schuldich gebleven te sijn die somma van xxxiij gl - vj st - iij ort. sijn hen  die aen sijn restanten  alsoo geschiedt ter presenten van ons onderschreven   Joris morberans off pastoir   ??       ?? 

Folio 63 

Jan Cuijpers heeft een boender lants in toustingh gelegen onder hobbelraedt geeft daervan vii½ gl. Soo alles beth biss 1626 incluijs. 

Corst Hagemans van kelmont heeft een boender lants in toustingh gelegen onder kelmont in drie stucken geeft daervan x vaten roggen. 

opt jaer 1625 ontf op rekeningh xij gl. Rest biss 1625 incluijs xj gl. 

Nota. Die effractie des iaers 1625 is geslagen ad iij gl - ij st soll alsoo die thien vaten beloopen 31 gl waervan ick hem heb quijtgeslagen acht gl. 

Resteert alsoo daervan noch een gl.  

Den 10 Augusti 1627 ontfangen van Corst Hagemans wegen dese thien vaten rog soo vervallen sijn anno 1626 wesende die effractie ad 27 st op rekeningh xij gl. 

Den 16 Aprilis 1628 ontf van Jan hagemans noe patus op rekeningh xj gl - xv st. 

Item den 4 Martij 1629 ontf van Corst op rekeningh xiiij gl - x st. 

Den 4 martij 1629 affgerekent met Corst vsg van alles ingerekent sijnde anderhalff vat roggen soo hij aen pastoren erfflijck si gelden welcken pacht van anderhalff vaten roggen gerekent sijn tot het iaer 1627 incluijs, ende de andere lantpacht van thien vaten roggen sijn gerekent biss 1628 incluijs blijft in alles daervan te cort ix gl - ij st. 

Den 8 decemb 1630 gerekent met Corst vsg van allessoo van dit boender lants alles van i½ vaten roggen erffpacht blijft schuldig in alles het iaer 1629 ingerekent v gl - ij st - j oert. Dient alsoo die overest op die pacht gevallen anno 1630 den 9 decemb 1630 heeft Corst mij gelevert een verke ad 9 gl - 10 st.  

Folio 64 

Henrick de Greef heeft aengenomen in toustingh een weijde toestaen der pastorije tot beeck alles gelijck hier voermaels peter finiers erffgenamen gehadt hebben genaemt dat snijhoffken en Ceppekens weijtgen nu aen die pastoreij verbleven dese twee weijtgens tegenwordich een weijde geeft daervan den iersten pacht valt te betalen suit Martens des iaers 1630 gedurenen dese toust ses iaere achter des andere. 

Den 5 September 1630 heeft henrick vsg gegeven op rekeningh twee pattocons fac v gl - xviij st. Item ontfangen den 29 Novemb 1630 j gl - 12 st daermede te volle betalen p Ao 1630. 

Den 27 Octobris 1631 ontfangen op rekeningh van henrich voorg twee beven? rijxdaelders ad v gl - xvj st. Item den iersten Martij 1632 ontf van henrick vsg i½ gl - iiij st is alsoo betaelt p Ao 1631. Den 3 Martij 1633 ontfangen van Jacop de Greeff op rekeningh wie des pacht gevallen Martin 1632 iiij gl - viij st. 

Item den 11 Novemb 1633 ontf van Jacop vsg iij gl - 2 st daermede betalen p Ao 1632. 

Item de 12 octob 1633 ontf van Pauwels de Greef op het iaer 1633 iij gl. 

Folio 65 

Ontfangen van Paulus de Greeff den 7 Martij i½ gl. 

Ontfangen van Paulus de Greeff 2a aprilis 1634 i½ gl. 

Paul heeft post datum noch voor mij eenen dach hout gekloven. Item twee halff dagen appel-geschudt. Ontfangen van die huijsvrou van Paulus 4a Novemb 1634 vi½ pondt boteren. het pondt aen 7 st is tsaemen ij gl - v½ st. 

Ontfangen van paulus de Greeff den 27 Januarij 1635 iiii½ gr waermede het iaer 1633 te vollen betaelt is ende voor het iaer 1634 noch v gl - xvii½ st.

rest noch pro Ao 1634 xxxii½ st. Item post datum noch ontfanen ii½ pondt boteren het pondt seven st maeckt xvii½ st. 30 Martij noch ontfangen ii½ pondt witte boter het pondt ad v st. Item 15 Julij 1635 ontfangen ii½ pondt boteren het pondt ad vij st maeckt xvii½ st. Is alsoo voor het iaer 1634 overtaelt xv st dese gerekent voor het iaer 1635 nu v vallen blijfft Paulus voorsg noch te kort vj gl - xv st. 

Den 27 januarij 1636 van paulus op rekeningh ontfangen drij gl.