HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

Bezoekers online

We hebben 11 gasten en geen leden online

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Leenhof van onverdeeld Valkenburg 1 Door: Jo Hoen

 

Leenhof van onverdeeld Valkenburg

 

Leenhof van onverdeeld Valkenburg

 

Regesten van akten betrekking hebbend op Beek en naaste omgeving 

 

LvO 746 1535-1612 

 

scan 4 

7 december 1535 Reynart Sprewart is geguet in omtrent sevender half buynre ackerlant ende weyden in eynen stuck gelegen by Calmont oft Geverick inden Lande van Valkenborch by Beyck gelegen dat hij ruilt met Joncker Werner van Strijthagen gehuwd met Kathrinen, voor zekere ackerlanden en erfpacht die Sprewart had in de Bank Meerssen, welk leengoed een cluppelleen is 

 

scan 5 

maendach naer gertrudis [15]35 hayt Ghys vann Nyerbeck ontfangen eyn buynder by geleyne gelegen dat Lyenart vanden biesen hem geguyt hayt 

 

scan 6  

Lyenart Iaecobs van geleyn hayt gylingschaff begert vann eyn half buynre lants gelegen tot geleyne buyten den valderen nar beck wart ter ghad.. ind is hem ouck verleent so dat behort op dinsdach synt katherinen dach den xxv november [15]37 

 

scan 8 

22 october 1538 Dyrck Roede ontvangt dat huys en hoff tot Spawbick mytten toebehoren leenroerich aan Valkenburg daer sijn vader Johan Roede uytgestorven is met behoud van de tocht van zijn moeder, toen hij nog minderjarig was,  

 

scan 13  

Thoenis van Oeuen hat gegut Johann Sturen to bund in eynen morgen lantz vanden leengut daer hey ophelder van is gelegen op dy loeht aenden boeckenstock opden wech naer moervelt gaende  en meijken thonis suster en daemke hermans sone uns wulken van stryethagen johan Koxs en Lambricht Alartz leenmannen opt penultimam Junii petri et pauli anno xlv [1545] 

Heijntgen Thijsen haijt overgedragen eynen morgen lantz vanden leene daer tijs banentz van  nyrbeeck ophelder van is bij beyck geleghen regenot Geercken Penris ter  eyne en Giercken Penris ter andere zijden en is gedaen opten XVII november anno XLV [1545] 

 

scan 14 

Balthazar van Vlodorp  begeert te ontvangen huijs, slot en heerlijkheid van Leut, nog een hof te Opgeleyne, vort nog een hof te Nyerbeck 

Willem van Vlodorp begeert te ontvangen alzulk leengoed sorterende inden hof tot Wolfs-raede   

Balthazar en Willem Joufer Odilen van Hoemont vrouwe to odekyrcken  weduwe van Willem van Vlodorp hun vader die afstand doet van de tocht 2 april 1546   

 

scan 22 Beeck  

Thijs Banents tot Beyck hait ontfanghen alsullich leengoet to beyck gelegen omtrijnt xxii buynre vor hom und syne mitgedilinghe Ind is geschiet xLiij in Januario iij [1543] 

 

scan 25 

Lemmen Maes Lysbeth Penris man hat ontfangen vur sich alsulcke goeden als die selve liggende hadde off hom toestaene macht tot nyerbeck uyttten ry vanden leen daer Thys Banentz ophelder is  

Item hat deselve .... overgedragen van denselven leengut eynen morgen ackerlant gelegen tot nyerbeck aan mevis van calterwynckel [Craewynckel ?] 12 augusti [15]42 

 

scan 29 

Adriane van Boedberch haijt ontfangen alsullich leenguet tot St Johansgeleyne off daeromtrynt geleghen genant der hoff vanden eijssen februari vijftig daer zijn vader uitgestorven is Cornelis van Boedberch marschalk des lants Gelre  

 

scan 33 

Wijntgen Penres is geguet van Jan Beltgens in eyne stucke lants anhaldende anderhalf sylle en  8½ kleine roeden  rgt Henne Otghens ter eyne en peterken Claessens ter andere syden dat merten in die Lyrp ontfangen hadde 

Noch hayt Wyntgen vurscr van denselven Jan 22 cleyn roeden van denselven leen daer merten uytgestorven was gelieck Jan Beltghens allet vande etzliche erffgenamen van merten vurscr .... beyden deylen jan Motzarlinck van Lutzelraedt ........ 6 october anno 52 

 

scan 34 

Gercken vanden Pesch is geguet van Heynrich Daemen uyt .... van eyne half buynre lantz gelegen int stockender velt rgt Jan Motzerlinck [Mutzenich ?] van crawynckel ter eyne den hof van Stocken ter andere syden item 2 syllen in twee stukken en is ouch motzerlinck vurscr rgt en des heeren lantz ende is van den leen daer martijn in die Lyppe ophelder was nu Jan Mutzerlynck ende gylt hunderd daler ende  28 molder? roggen cijns

 

anno 53 Peter van Heggen hayt van desen halden bunder de halfscheyt.... ............ 

Frank Dirck Koemans sone van opgeleyne hayt ontfangen alsulcke

 

guet ter maten eyn morgen of meer vanden leen.. ......... tot nyerbeck of daeromtrent gelegen dat pauwels s.. gegolden ......... van craewynckel 

 

scan 35 

Peter van Oensel hayt ontfangen alsullich leenguet daer Heynrich Hercx[?] ophelder van was tot Onsel en daer ommetrynt gelegen 85[?] b toe dy voertyden plach toebehoerende steven van Herck is gedaene 1553  

Lemmen Hamers hayt bekant dat Severen Vedewysch [afstand doet van ] een sille lants en 7 roede aen crawinckel gelegen, rgt de hoff stucken ter eyne Gercken... ter andere daer Martyn in die Lirp ophelder van was ende nu Jan Motzerlich ophelder is gedaen anno 53 

 

scan 36  

Reijntgen van heggen is geguet van Thys Lemmens in ein half sille lants uyt den hoff van crawinckel 

 

scan 38 

Wynken penris is geguet van Peterken Lynssen ... in 34 kleine roeden ..... crawynckel... 

 

scan 39  

Jan Thonis hayt geguet Petrum Penres vanden biesen in eyn morghen lants vanden leenguet genant biesmans leene gejegen opten koppenbosch? rgt Vrancken hameckers en eyner .... den hoff toe biesen .........gedaen opten 21 october ...... [55]  

Peter Penres vanden biesen hayt ontfangen alsullich leengouet daer Ghijs van nyrbeck ... te gangelt tertijt ontfanghen hayt tot nyrbeck gelegen genant byesmans leen gedaen op datum vurscr.....[21 oktober 55] 

 

scan 40 

Thysken Banents hayt overgeguet in rechten koijp eynen halven morgen lants ende 9 of 10 kleine roeden ende is vanden ..... buynre lants dat vurtijde Tijsken Banents vercreghen en gegolden hayt aen Ernen Scho................ gedaen 24 juni 56 

 

scan 42 

Lemmen Hamers is geguet in eyn sille lants gelegen by craewynckel van [open!]  

Erken Penres draagt over een sille en tussen 15 en 20 kleine roeden gelegen in stuckenn veltgen van swartzenberghs off benzenrather leen tot nijerbeck ................ 

 

scan 44 

Erken Penres gehuwd met Trynen heeft overgedragen  aan [niet ingevuld!] een sylle lants gelegen opten voetpat bij crauwinckel der geyt dur krauwynckeler ....  cijsen rgt aen eyner syde Bertghen .... dander syde Jan Roubens voorhoofd dye gewanden van crauwinckel en is vanden leen daer Jan Hers? oplder is gedaen 3 november 37  

Claes Bartz mit lysbeth zijn huisvrouw heeft ovegdragen een halve morgen land gelegen op de groenen wech rgt aan een zijde Jan Mutzerlich ..........  

Peter Zilloij [Trilloij?] is gedelinge gekant van Jan Boschhouer ophelder Tommele leen daer hiernae Kertz ... uytgestorven is tot cleyngenhout . Peter verkoopt zij part aan Wijllems Habetz 18 november 37 

 

scan 45 

Arndt Huyne van Anstenraedt is geguet van Zacharias Forde in 3 mudden rogge op alle zijn lehnguet van Spaubeck 13 juni [15]40 

 

scan 50 

Johann Wetzels hayt oevergedragen eyn malder roggen vanden brijne? pacht tot Nyerbeck aan Tryntgen Korten ..........Tysken Banetz Noch hayt derselve Johan overgedragen 9 coppen rogge aan Gercken Penris 

 

scan 51 

Jan Wetzels hayt geguet [niet ingevuld] in [opem] cop roggen staende opt leen daer Tijsken Banentz tot Nijerbeck ophelder is en is ... beijns leen 2 december 60  

Gelis van Kemmenaden off custers is geguet van Ercken dries sone in eyne buynre lants gelegen opgheene syde crauwinckel rgt thys van aychen ter enen en ter andere hermen van crawynckels Jan Gelis some 

 

scan 52  

Geret Custers vannen geleyn hayt ontfangen vur hom und syne mitgedelingen eyn .... genant santermans? ..... crauwynckel gelegen myt syne stuckxkens daer vurtyt heynrich groeten en naemals mertyn syn broeder uytgestorven is 20 december 60  

 

scan 53 

Johan van Swartzenborch hayt ontfangen alsulcke leengut tot nyerbeck gelegen daer Eeren op  wartenb ende syn mitgelingen dy hant aen hubbe daer Johan van Bentzenrade ophelder van was 12 marty 64 

 

scan 59 

Tysken Huyben tot nyrbeck hayt ontfangen sijn aenpart und gedylten vanden leengut genant byesmans leen daer Peter vanden Byssen ophelder is, en Tysken heeft 25 kleine roeden verkocht aan Daemen Jaeckens van Nyerbeck 4 september 65 

scan 61

Cornelis Penres verkoopt een morgen land uit het leen waar Thysken Banentz ophelders is aan Johan Maes van crauwynckel 15 januari 67 

Johan Hoene ter Hoensbroeck hayt bekant .......voldaen ..........wernher Huyne van Amstenraede synen swaeger van de huweliyks penningen ...........opten hof ende goederen tot Beyck geleegen den vorsc huynen toebehorende genant int broeck.....sundach 9 marty 67 

scan 64

Pouwels van Oenssele heeft ontvangen voor hem en zijn medeconsorten de leengoederen waar Peeter van Oenssele zijn vader uitgestorven is, daar gelegen, anhaldende omtrent 40 bunder, dat voertyden plach toebehoren Steven van Leeck 11 juni 1570 

scan 72

7 december 1573 Werner Huyn heer tot Anstenraede heeft in plats van redemptie syns hoeffs tot Beeck  betalt 3000 gulden aan Jonker Niclaes Breyel, en overgedragen aan Jonker Niclaes Breyel 37 erfliike malder rogge en 13 erflijke goltgulden gehypothykeert op de heerlijkheid Aldenvalkenburch hercopmende van vaederlicke en moederlicke scheydinghe en deylinghe op de heerlijkheid van Lemborch bij Sittardt conform contract tussen voors heer van Anstenraidt en wijlen Jonker Johan van Strijthagen  

scan 73

Me absente heeft Jonker Ardt heer tot Geleene de Jonge na het afsterven van zijn vader 5 verscheidene leenen ontvangen te weten de heerlijkheid Geleen met haar toebehoren, de hoff te Beeck, de twee hoven tot Printhagen en de hof te Spaubeecke

[geen datum vermeld, dat moet dus in 1579 of daaromtrent zijn geweest! volgende akte 1578!, maar deze akte lijkt tussengevoegd, andere kleur inkt] 

4 juni 1580 Jonker Wilhem van Swartzenberch voor hem en zijn mitgedelingen ontvangen den hof tot Schynvelt genaamd de Struijver en met nog landerijen gelegen tussen Beecke en Craewynckel gelegen, hercomend van Swartzenberchs elderen. 

scan 104 Byesmans leen

20 januari 1595 Henrich Claessen van geleen ontvangt voor hem en zijn gedelinge het leengoed genaamd Byesmans leen daer wylen Peter penre vanden Biessen leste leenman uytgestorven is gelyck hetselve ten Neerbeeck gelegen is

Op dezelfde dag heeft de voors Henrich Claessen als gedeling erkend Mattys Custers die als erfgenaam ontvangen heeft een bunder land van hetzelve land te Neerbeeck gelegen, rgt Henrich Claessen, voorhoofd de hof genaamd den Aldenhoff, en t ander hoofd de wech daerlangs gaende. Voors Tijs Custers verkoopt deze bunder dan aan Jan Meussen 

scan 111 Twee leenen tot Oenssel

5 augustus 1597 heeft Peeter vanden Hoeff Brueckmeester krachtens volmacht door vrouwe Margareta Robles vrouwe tot Rijsbroeck weduwe wijlen heer Claude van Witthem heer tot Rysbroeck, verheven twee hoeven off leenen gelegen tot Oenssel, gelyck haar huysheer achtergelaten heeft 

3 september 1598 Gerardt Driess als man en momber van Lysbeth van der Heecken borgeren der Stadt Maastricht in erfbuiting overgedragen 5 malder roggen erfpacht opten kleynen hoff tot Oenssel, de vrouwe douagiere van wijlen de heer van Rysbroeck vrouwen Margrieten de Robles toestaande, tegen 5 bunder en 3 morgen akkerland te Schummert onder Bank Clemmen gelegen  

scan 117-118 Oenssel 15 november 1600 Peeter vanden Hoeff lieutenant drost des lands van Valckenborch krachtens volmacht van de heer Alexander Marquis van Malespina ende de Monte heeft ontvangen de twee leenen die voorheen van de heer van Rysbroeck en zijn weduwe waren 

scan 123 Den hoff genampt Cartyls onder Beeck gelegen.

Den lesten Octobris 1601 heeft Pauwels Stallenborch krachtens volmacht van heer Johannes van Binsfelt den hoff genoemt den Cartylssen hoff onder Beeck gelegen ontvangen 

scan 126 Beecker Heijgat 14 juni 1603 Henrich Sassen krachtens volmacht van Marcelis van Eynatten wettich soen van Jonker Henrich van Eynatten in zijn leven heer tot A B [sic!] ontfangen als voerganger seecker leen gelegen bij Neerbeeck aen Becker Heijgat den voors. Henrich Eynatten aengestorven door Jonker Gerrdt van Hulsberch genant Schaloun heer tot Herten 

scan 130 Maximilian vanden Hoefve

15 april 1606 Peeter vanden Hoefve lieutenant drost  krachtens commissie door den heer marquis de Malespina int releveren der twee leenen gelegen tot Oenssel, heeft zijn neef Maximilian vanden Hoeef in zijn plaats gesteld om de kleynen hoeff tot Oenselle te releveren. 

LvO 747 1537-1601 

scan 7

fol 4 Johan Hoen van Kartyls der Jonge haldt ter leene een ende twentuichsten halven golt guelden mangelt opden hoeff te Nyerbeeck jaerlix hayn vuer mich ende mitgedeylinghen Orkonde der waerheyt soe heb ick myne eyghen hantschryfft op spacie gesat 1537 26 januari