HEEMKUNDE BEEK

Zoeken

GASTENBOEK

 

     GASTENBOEK

gastenboek.jpg - 14,97 kB

GOLD AWARD

             GOLD AWARD

 Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

        VOOR 3JAAR NR. 1

       

Bezoekers online

We hebben 16 gasten en geen leden online

NLDOET2020

Geen afbeeldingen

WEBSITE 2016

 

 

          WEBSITE 2016

Afscheid Marietje

 

 Marietje.jpg - 94,97 kB

Afscheid Marietje

ANBI

 

anbi.png - 23,05 kB

Bokkenrijders

 

 Bokkenrijder-3.jpg - 30,67 kB

WEBSITE 2015

BECHA

 

 

Jo Hoen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

         Jo Hoen †

     Oprichter en

       1e voorzitter

 

 

Beek Toen en Nu

Beek Toen en Nu 2

     BEEK TOEN EN NU 2

Beek Uw Gemeente

Sigaren industrie

Marechaussee in Beek

 

 

           FR. Piek

Woonkernen

Bandkeramiek

St.Martinuskerk

Sint Hubertuskerk

Kasteel Genbroek

           Genbroek

Oude Pastorie

 

                KLIK

Sjterfhoes

Herv. Pastorie

Vlag Mijnwerkersbond

 

 

Hubertus Molen

EyeWitness

SICOF

Gedonder in de Hemel

Leenhof Valkenburg

 

      LEENHOF VALKENBURG

Oude Pastorie

 

       Oude Pastorie

Beheerder-Jan Jacobs

            E-mail

   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inlogformulier

Geverich

 

 

Geverich

 

Geverich

 

Item Fremken nu sijn kinder naezete Thijsken Smetz placht te gelden      3 vaten rogh  

van anderhalven morgen lants gelegen achter Damen Camp, Regt. ter eenre Sijmon Fremmen ende ter anderen syden Jehan Thoenis erven, voerhoeft des heiligen Geists landt van Beeck. In hr Peters regre ab ao 1554 biss 1575 incluijs is de betalongh geschien. 

Betalen nu desen pacht Ernken Vrancken voer sijn aendeill 1½ vat roggen. In wiens namen Jehan Ketelboeters der Timmerman als gebruijcker mir beth heeft wegen 1½ vat rogh ab ao 1576 biss 1607 incluijs. 

Meulen Jehan van Limmerich gelt die anderen                1½ vate roggen. 

Soo hij noch resteert te betalen ab ao 1596 biss 1607 incluijs facit 12 iaren fach 18 vaten rogh. 

 

Folio 28

 

Claes Pelsers placht van huys ende hoff te gelden          1 vat roggen.

Regent. ter eenre de steegh ter anderen sijden de straet mit een voorhooft    aent ander Wilken Biesmans. 

In Hr Peters regre iss betalongh geschiet ab ao 1554 biss 1572 incluys. 

Resteren de a[nn]is 1572 biss 1607 incluijs maechen 36 iaeren waer van comen Hr Jehannen sieven iaren und tween iaren naegelaeten soe bliven noch te betalen 27 iaren facit 27 vaten roggen. 

No[ta] Heer Frans schrijft in sijn alt regre dat van diesen pacht nu moeten betalen  

Jehan Straell 1 cop,  Daniel der Landtmeter wonende te Sittart 1 cop, Thrineken Gulichers erven 1 cop ende Houb Meissen erven 1 cop. 

Jehan Thoenis der alden                   ½ vat rogh 

nu sein kinderen Jehan und Dederich woenende te Wijck und te Maestricht.  Underpant allen hun goet tot sij een seker pant weisen. Resteren de ao 1569 biss 1607 incluijs sein 39 iaren facit 39 vaten rogh. 

Geren Jaecken kinderen oft Marten Van Catsop opt Velt      1 vat rogh. underpant alsulchs goet als sij hebben leggen aen Valder Stiegh, welchen pacht Marten voors. allerdingh betaelt heeft biss 1571 incluijs, wanneer hij am iersten februarij aen heer Peteren overbetaelt heeft 2 gl min 3½ st [rach?]. Resth alsoo de a[nn]is 1573 biss 1607 incluijs 36 iaren fach 36  vaten rogh. 

Geerken Ruymans daernae Thys Koecken nu Meyken Meutskens alias Koecken getrouwt hebbende Hein Calen te Beeck gelt iaerlichs       1 vat rogh 

van een derdel boenre lants gelegen te Geverich, Regt ter eenre Jacob Fremmen ende ter andere sijden Thijsken van Hommert voer een hoeft Janis Nijssen.  

In Hr Peters regre beth de 1553 biss 1576 incluijs. Rest de ao 1577 biss 1607 maecken 31 iaren waervan comen Hr Jehannen sieven iaeren ende 2 iaren naegelaten soe bliven noch te betalen 22 iaren facit 22 vaten roggen. 

 

Folio 29 

Geverick

 

Dirck Ketelboeters nu Wilken Keeskens cognomine kribbelken van katseb gelt iaerlichs                                 1 vat roggen. 

van een morgen lants gelegen op de hoechkuil. Regt. ter eenre dat hofflant in den Broeck ter anderen syden [doorgehaald: Jehan, en erboven:] Hein int Panhuys te Elslohe. voerhoeft Jehan Thoeniss. 

Betaelt in hr Peters regre biss 1575 incluys und aen Hr. Jehannen und mir ab ao1576 biss 1607 incluys. 

Janis Hasen van wegen Jehan Corvers gelt iaers             ½ vat roggen 

Onderpant huys ende hoff, Regt. ter eener de Stiegh ende ter anderen syden Tilman Brenders, voerhoeft dat Putbroeck aent ander de gemein straet. 

Welchs oyck alles betaalt is tot het iaer 1607 incluys. hic nihil iss fo. 13 berechent. 

 Moervelt 

Mey Hoenichs nu haer sohn Thewis te Moervelt gelt          1 vat roggen 

van een Bergh ende Broexken gelegen te Moervelt. Regt de Putstraet ende ter anderen Smitsmans goet. 

Rest te betalen de ao 1569 biss 1607 incluijs maechen 39 iaren waervan comen Hr Jehan sieven iaren ende tween iaren naegelaeten soo bliven noch te betalen 30 iaeren facit 30 vaten rogh. 

 

Geverick

 

Jehan Kernen gelt iaers                   1 vat rogh 

van huys ende hoff. 

Rest  te betalen de ao 1569 biss 1607 incluys maecken 39 iaren waervan comen Hr Jehannen sieven iaren ende tween iaren naegelaeten soe bliven noch te betalen 30 iaren facit 30 vaten rogh.

 

opgelein 

Janiss van den Eisden daernae Stas syn sohn nu Thyss Ceusters halffen te Kemmeney gelt                             2 vaten rogh 

welcks alles betaelt tot het iaer 1607 incluijs. 

 

Folio 30 

 opgeleijn 

Thysken vanden Eysden der halffen van Apsshoven nu Hartman getrouwt hebbende de weduwe van Thijs Beltgens wonende te Maestricht op de Grote merckt mit Rutgen Olislager wonende te Eisden in den Oliemeulen gelden te samen     2½ vaten rogh 

und Ritsken der Olislager nu Claess Mutselingh gelt        ½ vat rogh 

Underpant ungeverlich 3½ morgen weijen gelegen omtrent beij de Geleijn. 

Welchen pacht allerdinghs betaelt is biss het iaer 1606 incluijs. 

Resteren de ao 1607 Hartman und Ruth te saemen 2½ vat roggen. 

Claes rest de ao 1607   ½  vat rog. 

 

Roebsaet binnen Beeck. 

Der Scholtiss van Berge nu Peter Kerchoff mit sijn consorten gelden te samen    1½ vat Roebsaetz. 

Onderpant een stuck lants gelegen bij de Schutten Cleven. Regenoit ter eener des Pastoirs lant ende ter anderen sijden der voetpat gaet oyck een voetpatt daer deur voorhoeft Jehan Driessen aent ander de Straet. 

Hier van betalen Peter                    ½ vat soe alles betaelt biss het iaer 1607 incluijs, Jehan Leentgen Rutten sohn gelt oyck   ½ vat welchs resth te betalen de ao 1604 605. 606 und 607 facit               2 vaten Roebsaetz. 

Lyss de suster van Peteren wonende te Maestricht (rach?) gelt oyck ½ vat  

Rest de ao 1603 und voor iaren van berekende schult 10½ gulden und de a[nn]is 604.605.606 und 607                       2 vaten. 

 

Folio 31 

Roebsaet in Beeck. 

Thijssen Scholtissen erven nu Heintgen Theissen und Meijken Jehan Ernen dochter 

te samen                                                   iij cop saetz 

underpant twee weitgens, Regenoit de Hoilstraet ter eener sijden, ter anderen Zeveren Tacken, voerhooeft de Steegh aent ander hooft Leentgen Emmen. 

Heintgen voerss hatt sijn 1½ cop betaelt biss het iaer 1603 incluijs, 

Rest de ais 604.605.606 und 607 1½ vat. 

 

Meijken voers rest 1599.600.601.602.603.604.605.606 und 607 iij vaten 1½ cop saetz. 

Corstgen Tacken nu Leentgen Rutten aen de kerck            ½ vat saetz 

Onderpant een hofken tegen sijn huijs over, Regt. ter eener Barb Tacken ende ter anderen sijden Peter Smits mit Ernken Penres, voerhoet de straet, aent ander de lange stiege. 

 Rest de iaren 1605.606 und 607 1½ vat, die hij ao 1608 am 12 Augusti hat beth. 

 

Capuynen der Pastorien te Beeck toebehorende

 

Beeck 

Jehan Boesten placht te gelden            4 capuyn 

onderpant huijs und hoff daer Henrich de weissvrouw in wohnt, Regt. ter eener Marten Boesten ende ter anderen sijden Meyken Boesten, voerhoeft de Beeck ende Binsfelts hoff aent ander de Dorpstraet. 

Hiervan gelt Heinrich voers 2 capuijn.  Rest de ais 1594 biss 1607 incluijs facit 14 jaren machen 28 capuijn. 

Meijken de weisvrouwe gelt 1 capuijn.  Rest de ao 1607 1 capuyn. 

Antgen Tzillen gelt oyck daer van 1 capuyn.  Rest de ais 95 biss 1607 incluys sijn 13 iaren facit 13 capuijn. 

 

Folio 32. 

Beeck 

Thijsses Scholteten erven nu Leentgen Eummen gelden t'siaers 4 capuijn te St Remeismis te betaelen.   

Onderpant een wei gelegen op de hoelstraet Regt Leentgens voers Coelhoff ende ter anderen sijden Jehan Ernen kinderen voerhoeft de hoelstraet. aent ander  

Resth de ais 94.95 und 96 van berekende schult 2 gl 8 sth. 

Rest noch van de iaren 99 1600 biss 1607 incluijs 36 capuijn waerop am 18 Septembris ao 1606 gelevert vier jonge hanen voer twee capuijn.  Rest [er]go noch 36 capuijn 

Thijsken Vuchts gelt iaerlichs            4 capuijn 

Nu Jehan Cupers van een hoffken daer een huijs placht op te staen,  Regt ter eener sijden Peter Finiers, ter anderen sijden des Pastoirs snijhoffken, voerhoets de gemeijn Dorpstraet aent ander hoeft de lange stiegh. 

Diese capuijn sijn alles beth biss het iaer 1607 incluijs.

 Leentgen Emmen daer nae Gielis de Bije placht te gelden    3½ capuijn 

und iss te weten dat der heer pastor Peter het onderpant vercregen hatt van Gielissen voers ergo alhier nihil. 

 

Neerbeeck 

Dirck die Exter daernae syn sohn Neliss nu sijn erffgenamen gelden 1½ capuijn 

Onderpant huijss ende hoff, Regt.  Lijsken meiss erffg ter eenre ende Tzogen erven ter anderen sijden voerhoeft de straat ende stiege aent ander voerg Neliss erven ende des Lantcomandeurs wei.   

Rest de iaeren 1602.603.604.605.606 und 607, facit         9 capuyn. 

Theisken Banits nu sein sohn Peterken gelt iaerlichs       1½ capuijn 

Onderpant een wei neven Exters voers goet gelegen soo te samen voerhin voer diese 

1½ und die vorigen 1½ capuijn een pant gewesen welchs alles biss 1607 incluijs alles beth iss. 

 

Folio 33  

Die Schoegen partheien plachten iaerlichs te gelden        3 capuijn 

Onderpant een weij gelegen neven Peterkens und Exters voers weien und iss te weten dat diese drie parcelen voertijts een pant und eenen pacht iss gewesen.

 Diese drie capuijn moeten nu betalen als nemlich Peterken Banitz sess deilen 

Jacob Robroech twee deilen und Exters erffg een deill.  Beth tot het iaer 1607 incluijs.

 

Kempeners partheien plachten te gelden iaerlichs vijffdenhalven capuijn van hunne goederen soo nu hebben Jacob Robroeck und Jehan Hamers der nu sijn aendeil aen Jacob Craech vercocht heeft. 

Jacob Robroeck gelt daervan 2½ capiiijn wie hij bekent soe betaelt biss 1607 incluijs. 

Jacob Craechs moet betalen 1½ capuijn sijn oyck betaelt biss 1607 incluijs. 

 

Vrenxken Koumans placht te gelden         2 capuijn

 

nu Neliken Lempen Kriekels dochter 

gelt noch hier voer ½ vat rogh vide fo. 16. Iss beth alles tot het iaer 1607 incluijs. 

 

Jacob Roybroeck placht te gelden          2½ capuijn 

Gelt oyck hier voer fo.17a 1½ vat roge.  Alles betaelt biss 1607 incluijs. 

Onderpant sijn huijs ende hoff daer hij op wohnt comende van Neet Kempeners goet. 

 

Thijsken Veerwisch gelt                   1 capuijn 

betaelt biss 1574 incluijsehan Wagemans                            2 capuijn

 

Nu Theisken Vederwiss van Jehans huis ende hoff soe nu Thijsken weij ende Coelhoff is. 

Alles betaelt biss het iaer 1607 incluijs. Leen van Groetgenhout                     1 capuyn 

Betaelt biss het iaer 1575 incluijs. 

 

Folio 34

 

neerbeeck

 

Peter Joris oder Quattel nu Heintgen Schols oder Vleisshoewers gelt      1 capuijn  

van eijnen graeff aen sijnen hoff, Regt. der heer Landtcomandeur ende ten tween sijden Heintgen voers soe allerdingh betaelt biss 1607 incluijs.

 

Geren SchoenJans placht te gelden                          1 capuyn 

welchen pant Jacob Robroeck gegolden hatt ende hat sijn stall daer op gebouwen und gelt daer van een halven capoen.  Regt. Smit Jehan nu Marten Janiss conomine Heddeken, der gelt den anderen halven capoen. 

Rest de ao 72 biss 1607 incluijs. 

 

Crauwinckel 

Der Hoff van Crauwinckel toebehorende den heeren Canonicken van onser liever Vrouwenkerch te Achen (rch) gelden iaerlichs               6 capuyn 

Soo allerdingh betaelt biss het iaer 1607 incluijs. 

 

Sweichusen

 

Thewiss Hoets der alt placht te gelden    1 capoen und 3 fieredel 

waervan nu Thewiss der Jongh gelt         1 capuijn  

und Will                                  3 fierdell. 

underpant huijs ende hoff gelegen tegen den Messmeker over,  Regt. ter eener de straet ter anderen sijden  

hebben beijde allerdingh betaelt biss 1607 incluijse

 

Spaubeeck 

Janis in de Schat placht te gelden                            3 f[ierdel]s capuijn 

Betaelt in hr Peters regre biss het iaer 1571 incluijs, gelt oyck hier voer fol 22 b 

1 vat roge. 

Thrijn Goelen nu Meijken Banitz weduwe van Dirck Goerts (rch) gelt 1 capuijn 

Onderpant eenen hoff gelegen neven deren Duijtschen heeren landt rch. 

Betaelt biss het iaer 1607 incluijs. 

 

Folio 35   

Hobbelraidt                                                         

 

Wilken Scheuernels goet gelt              4 capuijn 

van een wey gelegen aen die Moelenstraet, Regt. ter eener der heer van Geleijn rch  

hiervan gelt nu Jehan Nalen               2 capuyn  

Thomas hr. Thomass der Timmerman          1 capuijn  

und Paesken Kremers                       1 capuijn.  

Hebben allen drien beth biss 1607 incluijs. 

 

Groetgenhout 

Houb de Leers oft Beltenss placht iaerlichs te gelden      4 capuijn 

van huijs ende hoff rch. 

Jehan Hoenris gelt hier van               2 capuijn  

ende Thomas Jehans borger binnen Maestricht                2 capuijn.   

Hebben beijde betaelt biss het iaer 1607 incluijs. 

 

Claesken Robeijns nu Jehan Kalffs gelt                     5½ f[ierdel]h capuijns 

van eener weijen groot omtrent ½ morgen gelegen neven Peter de Leers erven ter eener ende Dederich Coumans ter anderen sijden voerhoeft de Dorpstraet. 

Rest de Ao 1576 biss 1607 incluijs. 

No. die weduwe van Jehan voers is seer arm hebbe alsoe op heuren bidden alles wat sei biss 1607 incluijs schuldich om Gottes will naegelaten. 

 

Thyskens kinderen van Weijenberch nu Wilhem Theissens gelt 3 f[ierdel] capuyn

 

Nu Jacob Theissen cognomine Boess van een hoffken genoempt Lenssen hoffken 

gelt ½ vat rogh soe aen hr Franssen betaelt biss 96 incluijs der selviger moet oyck betalen diesen 3 fh capuyn ut scribit D. franciscus in antiquo suo reg[ist]ro fo. 30 vide hier voer fo.24.  

Rest oyck te betalen de ao 97 biss het iaer 1607 facit 11 iaren maechen 8 capuynen 1 fh  

hatt mir die selvige betaelt de gratia durch Deirck Coumans mit een halff tonne biers. 

Jehan Schillinx placht te gelden          2 capuijn  

van huijs ende hoff gelegen tegen Dierck Coumans over.  Regt. de straet gaende nae Printhagen ter eenre sijden ende 

Waervan nu betaelen Jehan Kriekels        2½ fh.   

Betaelt biss het iaer 1596 incluijs, Rest de ao 1597 biss 1607 incluijs facit 11 iaren facit 7 capuijn ende 1½ fh. 

Gertruijdt te Limmel                      2½ fh.   

Rest van berekende schult biss 1596 incluys                2 gl 

und dan noch vanden iaer 1597 biss 1607 incluys            7 capuijn 1½ fh. 

Mey Lammen                                3 fh.   

Rest van berekende schult biss het iaer 1596 incluijs 2½ gl. und de ao 1597 biss 1607 incluijs 8 capuun 1 fh. 

 

Byl Aerts daernae Henken Jaecken          1 capuyn 

van syn goet in genhout gelegen. 

Resteren de ao 1570 biss 1607 incluijs facit 38 iaren machen 38 capuijn gelt oyck fo 24 b 1 vat rog 

 

Folio 36.    

 Nutt 

Lemmen Maes erven plachten te gelden      3 Capuijn 

van huijs und hoff aenhaldende omtrent een halff boender, Regt ter eenre mit een hooft een gemein straet ter anderen sijden dat velt.

 

Goert Brants und Jehan Roit gelden nu diesen drien capuijnen.  

Soo alles betaelt tot het iaer 1607 incluijs.

 

 

 

Lemmen Offermans goederen sed pro nunc Christianus Koilen gelden 6 capuijn 

van een bampt gelegen ter straten under Nutt, Regt ter eenre dat Beexken ende ter anderen sijden de straet gaende nae Hunneken voerhoeft dat stiegsken aent ander.   

Frans Vorst gelt hier van                 4 capuijn 

Rest de ao 1572 biss 1607 incluijs, maekende 37 iaeren waer van heeren Jehannen comen sieven iaren und twee iaren naegelaten soo bliven noch te betalen 28 iaeren facit 112 capuijn. 

Daemken Daemkens gelt daer van            2 capuijn.

 welchs hij betaelt heeft aen hr Franssen ab 1572 biss 1596 incluijs rest alsoo noch de ao 97 biss 1607 incluys 22 capuijnen.

 

Aldengroten. 

Jehan Ruyters nu Stefken Kryns weduwe in groetgenhout      1 aldengroot 

van Eenen halven morgen lants gelegen bij Randenraeij. 

Rest de ao 1598 biss 1607 incluijs 10 aldengroten ieder ad 9 oert facit 1 gulden 2½ st. 

Hein Damen nu Daem Damen der Schroer te Geverich gelt iaers    3 aldengroten. 

underpant een morgen lantz gelegen opt Geverich, Regt. ter eenre Janis Nijssen und ter anderen sijden Meijken Wynen. 

Rest de ao 1575 biss 1607 incluijs maeckt 33 iaren waer van comen heeren Jehannen sieven iaeren und tween iaren naegelaeten soe bliven noch te betalen 24 iaren facit 72 aldengroten valet 8 gl 2 sth. 

Vrenxken Koumans nu Neliken               1 aldengroot 

Rest de ao 1601 biss 1607 sijn 7 aldengroten hatt die quijt verdient mit spinnen. 

Jacob Robroeck                                             5 aldengroten. 

die selvige mit sijn anderen rogh pacht und capuijnen afgerekent biss 1607 incluijs. 

 

Folio 37   

Schellingen 

Goetgen Goelen nu Æghtgen Goelen, Jehan Boesems und Leentgen Eumen gelden te samen  7 schellingen 

underpant drie morgen hoffs gelegen aen die hoelstraete Regt. ter eenre de voers Hoelstraet ter anderen sijden mit oyck voerhoeft des heeren van Binssvelts lant aent ander hoeft Maes Hagemans 

Æghtgen voers hatt voer haer quote beth biss het iaer 1607 incluijs.  

Jehan und Leentgen resteren hun aendeel ab ao 1599 biss 1607 incluijs sijn 9 iaren. 

Dirck Exter und Thysken Banitz plachten te samen te gelden     7 schell  

welche nu betalen Peterken Banitz sess deilen, Jacob Robroeck tween deilen und Peter Exters erffgenamen een deil. Soo alles afgerekent und betaelt biss het iaer 1607 incluijs. vide hier voer fo. 32 a betaelt biss 1607 incluys 

[in de marge:] Nu Peterken Banitz und Peters Exters erffgenamen underpant vide hier voer fo.32 a van den capuijnen 

{omlijnd, bedoeld voor de eerste inschrijving?:} erratum. 

 

Heinken Schoegen erven mit hunnen mitgeldelingen plachten iaers te gelden 3 schell  

Nu Peter Exters erven und Peterken Banitz [in de marge:] und Jacob Robroechs  

van een hoefken bij Peter Exters huijs, welche pacht betalen wie immediate hier voor verteickent iss nemlich Peterken Banitz het sessden deil, Jacob Robroechs het tweedendeil ende Peter Exters het eeendeil. vide hier voor folio 32 b und hebben allerdingh betaelt biss het iaer 1607 incluijs. 

Eixen 

Peter Sijmons nu Thijsken Driessen gelt iaerlichs          12 eixen 

underpant huijs ende hoff, Regenoit ter eenre Zeveren Zeverens ende ter anderen sijden de Beeck, voerhoeft de straet ant ander hoeft de Beeck. 

Rest de ao 1600.601.602.603.604.605,606,607. machen 96 eixen ieder ad 3½ oort bb 

facit                                     4 gl 4 sth. 

Goert Penres Nu Marten Nuchelmans         6 Eixen  

van huys ende hof, Rgt ter eenre de Beeck ter anderen sijden Jehan Spijckerhaen, voerhoeft de gemeijn straet. 

Betaelt allerdingh biss 1607 incluijs. 

 

Hein Damen und Houb Meissen plachten te samen te betalen       11 eixen 

van een halff Boender weiden gelegen achter Damen huys.

 

Wegen Houb Meissen moet nu Marten Wouters cognomine Schaep beth     5½ eix 

Resth de ao 1599 biss 1607 incluijs sijn negen iaren maecken 49½ eixen facit    2 gl 3½ sts. 

 

Folio 38

 Hein Damen partheien moeten oyck jaerlichs daer van betalen    5½ eix. 

Resth de ao 1573 biss 1607 incluijs doet 35 iaeren waer van comen heeren Jehannen 7 iaren ende 2 naegelaten soe bliven noch te betalen 26 iaeren maechen 143 eixen, jeder ad 3½ oort facit 6 gl 6 sth 2½ oort 

 

Jehan van Stucken placht iaerlichs te gelden              1 eix 

van huijs und hoff, Regenoit ter eenre der duijtschen heeren lant ende ter anderen sijden Lemmen Thijssen huijs und hoff.  Welchs alles betaelt biss 1605 incluijs 

 

Vleemschen 

Gerart Jongen opt Lottbroeck te Hobberaidt nu Jehan van Valckenborch borger binnen 

Sittart gelt iaers                                         1 vleemsch 

hatt alles betaelt biss het iaer 1606 incluys.  Rest de ao 1607     1 vleemsch. 

 

Dirck Kempeners nu Marten Biessmaens gelt iaers           vijf vleemschen underpant huijs und hoff gelegen tegen over de kerck neven Jehan Kerchoffs rch 

Betaelt biss het iaer 1605 incluijs. 

 

Goetgen Goelen nu Æghtgen mit haeren mit geldelingen           1 vleemsch 

underpant drie morgen lants rch.   

Betaelt biss 1607 incluijs. 

 

Dirck Coumans der Brouwer tot Beeck nu die dochteren Cathrijn und Beel   3 vleemschen  

van huijs und hoff gelegen neven Zeveren Zeverens ter eenre ende die Meulenstraet ter anderen syden voerhoeft de Plaetz. 

Resteren de ao 1574 biss 1607 incluijs maecht 34 iaeren waer van comen hr Jehan sieven laeren und tween maegelaten soo bliven 

 

Folio 39 

noch te betalen 25 iaren maecht 75 vleemschen ieder ad 1 sts facit 3 gl 15 sts. 

Houb Penres nu Reintgen Finiers gelt                       3 vleemschen

underpant huijs ende hoff gelegen in de Moelenstraet rch.  Rest de ao 1604.605.606 

und 607 - 12 vleemschen facit 12 sts.  

 

Jehan Boesten op de Adstiege              3 vleemschen 

van huys und hoff. Regt ter eenre de Adstiege ter anderen syden   voerhoeft dat velt aent ander de Moelenberchstraet aen waecken huijs gelegen. 

Resth de ao 1574 biss 1607 incluys doet 34 iaren syn 102 vleemschen facit 5 gl 2 sts 

 

Jacob Knoppen, Heiniken Schytkuyls, Hylken Cupers gelden te samen   3 vleemschen

 

Nu Dirck Didden und Jehan Driessen die opt goet wohnen nemlich huijs und hoff, Regt. ter eener de Gasthuysstiege ter anderen sijden dat Beeckstieghsken voerhoet de straet und achter Joncker Wylers sneihoefken.  Rest de ao 1604.605.606 und 607 maecht 12 vleemschen facit            12 sts. 

 

Corstgen Kirchoffs nu Heinken Goessens van Opgelein oder Beechoven 6 vlemschen  

van hunnen goederen aldaer gelegen. 

Resth de ao 1570 biss 1607 incluys, maecht 38 iaren waer van hr Jehannen comen 7 iaren und 2 nagelaten soe bliven noch te betalen 29 iaren facit 174 vleemschen doet in gelt een ieder ad eenen sth 8 gulden 14 sts.

 

Erken Hamackers wegen Peuken Ernens wijff Sophia van het voerige goet te Beechoven soe ouijten anderen gedeilt is gelt oyck 6 vleemschen.  

Rest ab ao 1569 biss 1607 incluijs sijn 39 iaeren waer van comen Hr Jehannen 7 iaren und 2 iaren nagelaten soe bliven noch te betalen dertich iaren facit 180 vleemschen facit 9 gl. 

 

Mewis Tzien nu Peter Vrancken wegen sijn huisvrouw Antgen rch. gelt      1 vleemsch

 

van huijs und hoff Regt Henrich Greven ter eenre und dat Reuben [Peulen?] goet ter anderen sijden. 

 

Folio 40 

voerhoeft de Dorpstraet aent ander hoeft de Lange Stiegh. 

Rest te betalen de ao 1573 biss 1607 incluijs maecht 35 iaren waer van comen heeren Jehannen 7 iaren und 2 iaren nagelaten soe bliven noch 26 iaren te betalen maecht 26 vleemschen facit 1 gl 6 sts. 

 

Brabanssen 

Pauwels Goelen daernae sijn sohn Geriken nu Peter Lemmens te Hobbelraidt 6 bb  

van omtrent tween boenderen soe lant als weiden. Betaelt biss 1604 incluys.  

Rest de ais 1605.1606 und 1607            18 bb. 

 

Jehan Croechs placht te gelden                            1½ bb 

ende het vyfdendeil van een vat haveren, waervan der heer van Geleijn voerhin het pant hat becomen und iss by sijnen anderen pachten ingetogen soe hij dem Pastorn te Beeek noch mehr gelt.  Ergo iss mortificeert. 

 

Thrijn Goelen nu Meijken Banits rch       1 brab 

van een grassplaets gelegen neven des Hr lantcommandeurs lant rch beth biss 1607 

incluijs. 

 

Wilhem Scheuernels kinderen plachten te gelden             2 bb 

underpant een wei gelegen op die Moelenstraet rch nu Jehan Nalen te Hobbelraidt. Beth biss 1607 incluijs. 

 

Kempeners Erffgenamen plachten te gelden  27 brabanssen 

van allen Neet Kempeners goet. Hiervan betaelt nu Jacob Robroechs 18 bb und Jacob Craechs der duytscher 9 bb. Welchs mit ihnnen allerdingh afgerekent biss het iaer 1607 incluijs. 

 

Jacob Robroech gelt noch                  3 bb 

van sijn huijs und hoff rch soe oyck mit sijn anderen schulden biss 1607 incluijs allerdingh sijn afgerekent. 

 

Jehan van Stucken placht van huijs und hoff te gelden               2 bb. 

soe allerdingh betaelt sijn biss 1605 incluijs. 

 

Vranck Schoenians und Geren Schoenians plachten te samen te gelden 6 brabanssen  

waer van Jacob Robroech voers gelt 3 bb. und Jehan der Smit 3 bb. soe bij hun anderen schulden sijn afgerekent biss 1607 incluijss 

 

Folio 41 

Brabanschen

 

Janiss van Eisden nu Janiss te Crauwinckel cum fuis gelt 9 bb. Rest de ao 1576 biss 1607 incluijs facit 32 iaren waer van comen heeren Jehannen 7 iaren ende 2 iaren nagelaten soe bleven noch te betalen 23 iaren facit 207 bb. 

 

Janiss voers gelt noch                    12 bb 

underpant drie boenderen lant gelegen aen de Pesch und dat wegen den Scholtissen van Berge, welchen pacht nu moeten betalen Thijssken Stassen, Jehan in des Tzanen hoff ende Thomas van Limmerich oder Claes Meiss. 

Rest te betalen de ao 1576 biss 1607 incluys sijn 32 iaren waer van comen Heeren Jehannen sieven iaren und tween naegelaten soe bliven noch 23 iaren doet 276 brabansen 

 

Boddreger.

 

Janis in de Schat gelt                    2 boddregers 

underpant de Piscopie, daer der heer van Geleijn het wederdeel van hatt. 

Betaelt in Hr Peters regre biss 1571 incluijs gelt oyck hier voer fo. 22 b 2 vaten rogh.

 

Itgen Dircks nu Heintge Didden alias Palsch                ½ bod 

Rest de ao 1569 biss 1607 incluijs sijn 39 iaeren facit    19½  Boddregeren 

 

Heyneken Coelen nu Wilken Schols gelt van huijs und hoff wegen Heinkens huijsvrouwe rch                           ½ boddreger 

Rest van het iaer 1570 biss 1607 incluys fach 38 iaren maecht 19 boddreger. 

 

Jehan Nuchelmans nu Jacob Craechs gelt van huijs und hoff 2 boddreger 

Iss berechent bij sijn anderen schult biss 1607 incluijs. 

 

Jehan Thrynekens gelt                     2 boddreger 

Nu Jehan Spijckerhaen van sijnen goet gelegen neven Marten Nuchelmans. 

Rest nae luijdt sijn rechenongh in hr Franssen alt regre fo 45.b de ao 600 und voer iaren 18 sts b.  

Rest de ao 601.602 biss 1607 incluijs 14 boddregeren. 

 

Pinxten goet nu Ernken Penres alias de Waeck gelt          2 boddregers underpant huijs und hoff, hercomende van Peter Pinxten, Betaelt biss 1607 incluys. 

 

Heyneken Ernen                            2 Boddreg. 

 

Thrynen Damen goet Nu Hein Krickels       2 Bodd 

van huijs ende hoff, Regt ter eijner der Waeck ende ter anderen sijden Jehan Spyckerhaen 

Iss berechent bij sijn anderen schult biss 1607 incluijs. 

 

Folio 42 

Boddreger

 

Spickerhaens goet gelt nu sijn sohn Giel                   2 Boddregeren 

 

Grypen

 

Thewis Hoets der alt van Sweichusen placht te gelden       4 Grijpen und 3 st  

van een weij groter als een boender und iss gelegen aen Moeren heij.

 

Nu Thewis Hoets der jongh und Will malck even viell. hebben allerdingh betaelt tot het iaer 1607 incluys. 

 

Janis in die Schat gelt iaers            2 grijpen und 1½ sts. 

Fo.16a in Hr Peters regre sijn die grijpen beth tot het iaer 1568 incluijs. 

Die 1½ sts sijn betaelt biss het iaer 1571 incluijs.  Gelt oyck hier voer fo. 22 b 1 vat rogh. 

 

Thyss heer Thomas, Thoenis Ruyters, Claes Scheffeners (nu Thyss voerg) und Janis in den Schat plachten te samen te gelden             1 grijp 

van hunne goederen in die Piscopie. 

In hr Peters regre beth biss 1571 incluijs 

 

Der Heer van Gelein gelt                  14½ grijpen 

sijn in gerekent bij den anderen pacht biss 1607 incluijs. 

 

Penningen oder Denieren

 

Leentgen Emmen placht te gelden           4 de 

waervan der Pastor Hr Peter het underpant genoempt het Sneihoffken van Gieliss de Bei becomen hatt und alsoe mortificeert. 

 

Thijsken Vuchts nu Jehan Cupers           4 d 

sijn bij sijn anderen schult gerekent biss 1607 incluijs. 

 

Jehan Wagemans nu Vederwisch gelt iaers   12 d 

syn bij syn anderen schult gerekent biss het iaer 1607 incluijs.

 

 

 

Gerken Kouwels gelt                       1 d

 

Gerken Engels und Met Ruymans             21 d 

 

Opgelein

 

Janiss van den Eisden                     3 d 

In Hr.  Peters regre biss 1575 gelt hier voer Folio 40 b noch 9 bb 

 

Daem der Hoetmacher und Ruth sijn swager                   9 d

 

nu Daemken Rutten.  Rest de ao 69 biss 1607 incluijs. 

 

Folio 43 

Denieren

 

Maessen kinderen van Danaecken daer nae Thysken Banits der alt

 

nu Jehan Kirchoff                         3 d 

van Luttelraets goet 

Syn bij sijn anderen schulden ingerekent biss het iaer 1607 incluijs. 

 

Haveren und Hennen

 

Pauwels Goelen nu Peter Lemens te Hobbelraedt gelt         1 vat havere und 1 henne 

sijn bij sijn anderen schulden ingerekent biss het iaer 1607 incluijs. 

 

Jehan Croechs nu der heer van Gelein het vijfdendeil van een vat haveren.

 

Der heer voers gelt noch van sijn thienden int hoechlant vj malder haveren, sijn bij syne anderen schulden biss het iaer 1607 incluijs afgerekent.

 

 

 

Gerit opt Lotbroeck nu Jehan van Valckenborch              ½ vat haveren und het derdendeil van een henne. 

sijn bij sijnen anderen schulden biss het iaer 1607 incluijs afgerekent.

 

Volgen die Renten van unser Liever Vrouwen Broederschap.        

 

Beeck

 

Lijsken Thoeniss Mutskens wijff gelt iaers                 1 vat rogh

 

und Peter Platz wijff                     ½ vat rogh 

underpant 1½ morgen lants gelegen int heijen velt und iss gedeilt in tween deilen. 

Rest te betalen de ao 1569. 

 

Dierich Schepers cognonime Crom Dirck, wonende in die Stege bij die heirstrate gelt iaers van sijn goederen 1 derdell vaets roggen. Nu die kinderen.  

Rest te betalen de ao 1569. 

 

Jehan Nudax gelt van syne goet daer inne sijn broeder Lens gcwohnt  ½ vat rogge

 

nu Gielis sijn broeder. Betaelt tot 1576. 

 

Tryneken Goelen nu Claes der Smit haer Eydom gelt iaers        1 vat rog 

Underpant Trynekens achtergelaten goet, diese gerekent totten iaer 1574 incluijs ende 

blyft noch te kort een Ph[ilip]s daler und een schup. 

 

Folio 44

 

Marten Biesmans nu Ernken Hoenen naegelaeten kinderen van hunren goederen    ½ vat roggen  

Rest de ao 1568 excluys. 

 

Thys Caldenberch alias Schouteten achter die kerck gelt iaers 

underpant sijn huijs ende hoff, Regenoit ter eenre de Beeck ende ter anderen sijden Hans Penres mit Jehan van Gulich voer beide hoefden die Stiege. 

Rest de ao 1569. 

 

Leentgen Claessens gelt iaers                              1 vat roggen 

van huijs ende hoff. Regt ter eenre syden Hein Goosens ende ter anderen 

Rest te betalen de ao 1571. 

 

Jehan Coppen gelt iaers               ½ vat roggen 

nu der Hartoch van brabant van een stuck lants gelegen int heijenvelt, regt  

Des Hartochs Rentm[eeste]r hat betaelt tot het iaer 1607 incluys. 

 

Der Rector altaris pro hoc tempore Adolphus Rittersbach canonicus in Cottershem

 

prime fundations beatae Mariae virginis gelt iaers             1 vat roge 

underpant een hoffken gelegen achter de kerche, Regt ter eenre Peter Kerchof ende ter anderen sijden de Beeck voerhoeft die kerchoffs stiege aent ander Peter Vrancken. Der Pasoir gebruijcket voer die pacht. 

 

Peter Schartants gelt iaers                                ½ vat rog 

Onderpant een halff boender lants gelegen boven t' Cruijs op ten Coelmonder wech. Regt Peuls Rumpen erven ende die Richs kinder van Gelhen, heeft ende betaelt nu 

Rest de ao 1569. 

Jehan Tack der alt placht te gelden       2 vaten rog 

Nu, die erffgenamen hebben veronderpant alle hun goet.  Resth de ao 1567 

Iss niet te vinden. 

 

Folio 45 

Beeck

 

Ernken Boesten voerhin Peter der Lazarus nu Maess Hagemans gelt     ½ vat rog 

Underpant een weitgen groot omtrent 25 clein roeyden lants ouytschietende op die Schepers stege. 

Hiervan alles afgerekend bij sijn anderen schult biss 1607 incluijs. vide fol 3 b 

 

Janiss der Baed van sijnen goet           2 vaten rog 

Rest van vielen iaren te betalen. Iss niet te vinden. 

 

Dirck Coumans van huijs ende hoff         1 vat rog 

Rest de ao 1575. 

 

Peter Pinxten nu Ernken Penres alias de waeck gelt iaers   1 vat roggen 

Rest de ao 1569. Onderpant huijs en hoff, Regt ter eenre Hein Kriekels ter anderen 

sijden die straet gaende nae den Meulenberch. 

Janis Rumckens van sijnen goet            1 vat rog

 

nu Marten Theissens. 

Rest de ao 1569. Nota Martens dochteren syn arm, unnosel en blint, der halven ihn de pacht naegelaten biss 1607 incluijs. 

 

Hein Goesens alias hein Catsib gelt iaers                  1 vat rog 

underpant een boender lants gelegen aen den heijden grindel, Regt ter eener Thijs Schouteten ende ter anderen sijden Jehan Tzyen.  Rest te betalen van vielen iaren. Iss niet te vinden. 

 

Theiss Schouteten gelt                    1 vat roggen 

van een stuck lant gelegen aen verichters[?] kamp, Regt Henrich Jacobs ende schiet mit een hoeft op die heirstraet.  Gebruijckt nu Jehan Kerchoffs. 

Rest van vele iaren te betalen. Iss niet te halen. 

 

Mewis Tzeien placht te gelden             1 vat rog 

van huys ende hoff. Regt ter eenre Henrich Greven ende ter anderen sijden die grote

Deub [?] voerhoeft die gemein straet. Iss niet te halen. 

 

Folio 46   

Neerbeeck 

 

Peter Scheurkens gelt iaers                                    1 vat rog 

underpant 1 morgen lants gelegen aen de Boeckstock, schietende mit een hoeft op die Trichter straet und ter anderen het moelenwechsken ten derden Ernken Panisslandt. Mit Peteren voers alles afgerekeat biss het iaer 1607 incluijs. 

 

Gerken aen die Moelen gelt                1 vat roggen 

In hr Peters regre beth tot het iaer 1576 incluijs. 

 

Herman aen die Moelen gelt                1 vat roggen 

In hr Peters regre beth biss 1563 incluijs 

 

Groetgenhout.

 Lemmen Peters van Prouets goet            1 vat rog 

 

Dirck Coumans van Prouets goet            ½ vat rog

In hr Peters regre beth tot 1573 

 

Claes Roebens kinder                      1 vat rog

  

Houb Beltens alias Leersen und Peter sijn broeder gelden te samen   ½ vat rog 

luydt de rechenongh daer van gehalden ao 1554. Iss betaelt tot het iaer 1572. 

 

Cleingenhout

 

Marten Daniels goet placht te gelden      3 vaten rog  

waer van Giel Tzien betaelt               1 vat rog 

soe betaelt is tot het iaer 1574 incluys  

 

Lien Daniels nu Stefken Kreins            1 vat rog 

Welchs mitter vrouwen van Stefken saliger is bij heuren anderen schulden afgerekent 

tot het iaer 1607 incluijs vide fol 25 a. 

 

Zylkens kinderen nu Korstgen Tacken       1 vat rog 

Rest te betalen de ao 1568.

  

Hobbelraidt

 

Claesken Clapveel  1 cop rog Nu Goert Grouwen und Peter Thyssen malck 1 cop rog. 

underpant eenen hoff neven Perts Thijssen hoff daer Claesskens huijs op gestanden heeft 

rch.  Alles afgerekent biss 1607 incluijs. 

 

Folio 47

 

Volgen die Loespacht  

Spaubeeck

 

[in de marge:] Jeder vat iss belacht mit 4 Rinss gulden 

Geutgen Wouters placht te gelden          6 vaten rog 

Waervan Gerken Ernkens gelt               1½ vat rog 

Underpant een hoff gelegen tegen sijn huijs over. 

Rest ab anno 1570 biss 1607 incluys, sijn 38 iaren waer van comen heeren Jehannen 7 iaren ende 2 iaren nagelaten soe bliven noch te betalen 29 iaren welche machen                             43½ vat roggen. 

Ieder vat ad 5 sts facit 10 gulden 17½ sts. 

 

Meij Ruters gelt oyck daer van            1½ vat rog. 

underpant een Stuck lants gelegen achter heur huijs neven gen wech soe van den hoff gaet nae Spaubeeck waer aff Geurt Grauwels heeft een deil. Rest ab ao 1574 biss 1607 incluijs facit 34 waervan comen heeren jehannen 7 iaren ende 2 iaren nagelaten soe bliven noch te betalen 25 iaren doet 37½ vaten rog. 

Het vat ad 5 sts facit 9 gl 7½ sts. waerop in verscheiden reijsen beth 4 gl 14 sts 

 

Janis erven in die Schat gelden oyck iaerlichs hier van    1 vat roggen 

van een stuck lants gelegen achter sijnen hoff gaende nae den Bosch neven Hieronymus lant. Rest daer van 33 iaren facit 7½ gulden ?? sts. 

 

Claes Jongen nu David der Duijtsch und Geriken Ernkens voers gelden te samen hiervan oyck 1½ vat roge 

underpant Davids und Gerikens hoff neven den anderen gelegen ende is een pant.   

Rest daer van 30 iaren facit 45 vaten roge ieder ad 5 sts facit 11 gl 5 sts. 

 

Wilhem Plimpen nu Meijken Crappen wonende te Wyck in die Corvers straet gelt    1 vat rog  belacht mit 32 gulden curr doet 8 gl bb.   

Underpant 125 clein roeyden lants gelegen tegen die Dortsshage. Regt Ernken Knackerts ter eenre ende Jehan Crappen ter anderen syden.  Betaelt biss 1607 incluijs. 

 

Folio 48.   

Voer die Heilige Sacraments Misse 

Sijn gelaten ethliche vaten roggen wie hier nae volght. 

 

Maes der Corver voerhin Ernken Biessmans gelt              2½ vat roggen 

underpant sijn huys ende hoff, Regt ter eener Grietgen op die Linde ende ter anderen sijden Peter Finiers, voerhoeft de straet aent ander die Langhe Stiege. 

Diese pacht iss hier voer bij sijn andere schulden ingerekent biss 1607 incluijs, 

 

Thijs Schepers van Weijenberch placht te gelden            7 cop roggen. 

waer van Pauken Kremers gelt              3½ cop  

dieser hat in hr Peters regre allerdingh betaelt tot het iaer 1574 incluijs. Rest de ao 1575 biss 1607 incluijs, syn 33 iaren facit 29 vaten 3½ cop rog. 

 

Zijken Tacken gelt die anderen            3½ cop rog 

hat in hr Peters regre tot 1569 incluijs beth.  Rest alsoo ab ao 1570 biss 1607 incluijs sijn 38 iaren machen 33 vaten 1 cop rog.

  

Margriet Gubels hatt ter ehren Gots ende sijner gebenedijder moeder Maria gefundeert een Saterdachsche vroechmisse ende daer toe fundeert          1 mudde roge Trh 

Underpant 2½ boender lants waer van Jehan Peters alias Aldenhoff van Heijnken Claessen van Gelein hat een stuck lants gegolden daer van hij moet betalen 1 vat roggen und hat hij vanden 2½ boender noch een deil gegolden soe hij in synen hoff getogen hatt, Regenoit ter eenre sijden der voerg Jehan ende ter anderen des heeren weij van Leuth, voerhoeft die Beeck aent ander hoeft het velt, und iss te weten dat voerhin tusschen hr Peteren Pastoren saliger ende den partheien een verdrach is gemaeckt dat sei voer het mud rog und het vat rog iaerlichs souden betalen 5 gl bb und wert bij des Broederschaps oder Sacraments misse verordendt und berechent. 

Noch heeft einer geheiten Peter van Coelmont Anno 1502 fundiert een misse des Sonnendaechs te celebreren voer den Jongen luijden rch und daer toe gelaten een sieckere s[umm]e gelts soe doenmaels tot der kerchen reparation iss geemploeijeert waer van der kerchm[eeste]r ouyt der kerchen renten dem verdiender iaerlichs moet betalen 1 trichter mud rog. deweil aver dat mudde mit gelt belacht iss modereert mit gelt te betalen als nemlich daer voer te betalen 12 gl bb.